برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه

منابع مقاله c (3562)

2-3-1 کاووس در منابع پیش از شاهنامه2-3-1-1 اخبارالطوال2-3-1-2 تاریخ بخارا2-3-1-3 تاریخ طبری2-3-1-4 مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر2-3-1-5 التنبیه و الاشراف2-3-1-6 آفرینش و تاریخ2-3-1-7 مفاتیح‌العلوم2-3-1-8 الفهرست2-3-1-9 تجارب الامم2-3-1-10 تاریخ بلعمی2-3-2 کاووس در شاهنامه2-3-3 کاووس در منابع پس از ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (3561)

1-3-4-2- انواع شخصیت251-3-5- صحنه261-3-5-1- وظایف صحنه271-3-6- فضا271-4- مکتبهای ادبی281-4-1- رئالیسم281-4-2- ناتورالیسم301-4-3- سوررئالیسم311-4-4- مدرنیسم341-4-5- پست مدرنیسم341-4-5-1- ویژگیهای داستان پست مدرن351-4-5-2- نظریههای مهم پست مدرن371-5- جامعهشناسی ادبیات371-5-1- مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن391-6- روانشناسی و ادبیات401-6-1- ارتباط ادامه مطلب…

پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3560)

– نشانه شناسی………………………………………………………………………………………………………30بخش دوم: ترجمه ی کتاب “النقد و الدلاله … نحو تحلیل سیمیائی للأدب” [ نقد و دلالت … به سوی تحلیل نشانه شناسی ادبیات] تألیف: محمد عزاممقدمه : – فصل اول: تاریخچه ی ادامه مطلب…

پایان نامه

مقاله دانلود c (3557)

این پایان نامه به تجلی مبانی مکتب اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس و تفاوت های این دو پرداخته است. کلید واژه:اکسپرسیونیسم ،مولانا ، هنجار شکنی ،ذهنیت گرایی ،استعاره ،عشق ،سماع ، مرگمقدمه:مکتب اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) یکی ادامه مطلب…

پایان نامه

دانلود تحقیق c (3556)

پیوست الف: شرح احوال شاعران166 فصل 1: مقدمه الف) موضوع و طرح مساله(اهمیت موضوع و هدف): موضوع این پایان نامه ؛ تاثیر عناصر مذهبی در شعر شاعران انقلاب (احمد عزیزی، حمید سبزواری، قیصر امین پور، ادامه مطلب…

پایان نامه

منبع پایان‌نامه c (3554)

از جمله مؤسسّین این انجمنها که در تشکیل سبک بازگشت یا رستاخیز ادبی سهم عمدهای داشت میرزا عبدالوهّاب نشاط اصفهانی شاعر و نویسنده عهد قاجار بود که با تأسیس انجمن ادبی نشاط در شهر اصفهان ادامه مطلب…

پایان نامه

تحقیق دانلود c (3553)

3 – 4 – 1- تعیین بسامد آوایی و هجایی هر سوره523 – 4- 2- تعیین فرا نقش‌های‌اندیشگانی، بینا فردی و متنی در متن سوره‌ها533 – 5- شیوۀ ارائۀ نتایج54فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها574 ادامه مطلب…