از جمله مؤسسّین این انجمنها که در تشکیل سبک بازگشت یا رستاخیز ادبی سهم عمدهای داشت میرزا عبدالوهّاب نشاط اصفهانی شاعر و نویسنده عهد قاجار بود که با تأسیس انجمن ادبی نشاط در شهر اصفهان و با آگاهی بیشتر به اسلوبهای گوناگون شعری و با تسلط به زبان و اصول و فنون آن توانست سنتهای ادبی شاعران همعصر خود را پرمایه و برای تحولات ادبی بعد آماده کند. نشاط در غزل به شعرای سبک عراقی گرایش خاصی داشت چنانکه میتوان سخن او را از نظر روانی و دلنشینی هنری و درونمایههای اجتماعی، اخلاقی و عرفانی، همچنین کاربرد آرایههای مختلف بدیعی و بیانی به سخن حافظ، شاعر سبک عراقی نزدیک دانست. دراشعار نشاط کلمات، اصطلاحات و کاربردهایی از دستور زبان کهن را میتوان دید که بیانگر اقتباس او از سبک خراسانی است. گاهی نشانههایی مبنی بر پیروی از سبک هندی را هم میتوان در اشعار نشاط یافت که نیازمند تحقیق و پژوهش بیشتر در این زمینه است.
شایان ذکر است که مقام نشاط در غزل سبک بازگشت و در قیاس با شاعران هم عصرش غیر قابل انکار است و درکاربرد سبکهای گوناگون سخن، از آنها کار آزمودهتر است
کلید واژه ها: سبک، بازگشت، عراقی، نشاط، غزل
فهرست مطالب
عنوان صفحه

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب(به صورت کاملا تصادفی و به صورت نمونه) با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود-این مطالب صرفا برای دمو می باشد

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

پیشگفتار 3-2
فصل اول 4
مقدمه 6-5
مفاهیم سه گانه سبک 6
سبک بازگشت 9-6
نهضت بازگشت و تاًثیر آن بر ادبیات فارسی 10-9
دیدگاه منتقدین سبک بازگشت 11-10
نشاط اصفهانی و رستاخیز ادبی 12-11
پیروی نشاط از استادان قدیم و شاعران پیش ازخود 13-12
اصطلاح ها و واژه های علمی وفلسفی و نجومی در اشعار نشاط 13
واژه ها و ترکیب های بیگانه و اشعار عربی و ترکی 14
چگونگی شعرهای نشاط وشیوه وروش او در شاعری 15-14
فصل دوم: سطح فکری 16
چگونگی فکر و اندیشه نشاط 20-17
فصل سوم: بررسی سطح زبانی، واژگانی و نحوی 50 غزل نشاط 21
غزل 2 22
1- سطح زبانی 23
الف) آوایی 23
ب) واژگانی 25
ج) نحوی 27
2- سطح ادبی 27
غزل 5 31
1- سطح زبانی 32
الف) آوایی 32
ب) واژگانی 32
ج) نحوی 34
2- سطح ادبی 35
غزل 11 38
1- سطح زبانی 39
الف) آوایی 39
ب) واژگانی 40
ج) نحوی 40

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2- سطح ادبی 40
غزل 13 43
1- سطح زبانی 44
الف) آوایی 44
ب) واژگانی 44
ج) نحوی 45
2- سطح ادبی 45
غزل 14 47

1- سطح زبانی 48
الف) آوایی 48
ب) واژگانی 49

دسته بندی : پایان نامه

پاسخ دهید