پایان نامه

منابع مقاله c (3562)

2-3-1 کاووس در منابع پیش از شاهنامه2-3-1-1 اخبارالطوال2-3-1-2 تاریخ بخارا2-3-1-3 تاریخ طبری2-3-1-4 مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر2-3-1-5 التنبیه و الاشراف2-3-1-6 آفرینش و تاریخ2-3-1-7 مفاتیح‌العلوم2-3-1-8 الفهرست2-3-1-9 تجارب الامم2-3-1-10 تاریخ بلعمی2-3-2 کاووس در شاهنامه2-3-3 کاووس در منابع پس از ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

پایان‌نامه ارشد c (3552)

2-9-1- بهلول182-9-2- شبلی202-9-3- محمد معشوق طوسی222-10- نگاهی به “عقلاءالمجانین” از سه منظر242-10-1- عقلای مجانین و امور اجتماعی242-10-2- عقلای مجانین و امور سیاسی272-10-2-1- ارتباط زبان و قدرت در حکایات عقلای مجانین27عنوان صفحه 2-10-2-2- عقلای مجانین و ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3557)

این پایان نامه به تجلی مبانی مکتب اکسپرسیونیسم در غزلیات شمس و تفاوت های این دو پرداخته است. کلید واژه:اکسپرسیونیسم ،مولانا ، هنجار شکنی ،ذهنیت گرایی ،استعاره ،عشق ،سماع ، مرگمقدمه:مکتب اکسپرسیونیسم (هیجان نمایی) یکی ادامه مطلب…

By 92, ago