پایان نامه

منابع پایان‌نامه ارشد c (3560)

– نشانه شناسی………………………………………………………………………………………………………30بخش دوم: ترجمه ی کتاب “النقد و الدلاله … نحو تحلیل سیمیائی للأدب” [ نقد و دلالت … به سوی تحلیل نشانه شناسی ادبیات] تألیف: محمد عزاممقدمه : – فصل اول: تاریخچه ی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود تحقیق c (3561)

1-3-4-2- انواع شخصیت251-3-5- صحنه261-3-5-1- وظایف صحنه271-3-6- فضا271-4- مکتبهای ادبی281-4-1- رئالیسم281-4-2- ناتورالیسم301-4-3- سوررئالیسم311-4-4- مدرنیسم341-4-5- پست مدرنیسم341-4-5-1- ویژگیهای داستان پست مدرن351-4-5-2- نظریههای مهم پست مدرن371-5- جامعهشناسی ادبیات371-5-1- مفاهیم اساسی در روش لوسین گلدمن391-6- روانشناسی و ادبیات401-6-1- ارتباط ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع پایان‌نامه c (3539)

2-7-2- اهداف افشای اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………423-7-2- چه اطلاعاتی لازم است افشا شود؟………………………………………………………………………………………………………………………………..434-7-2- چه میزان اطلاعات لازم است افشا شود؟………………………………………………………………………………………………………………………448-2- اصل افشای کامل………………………………………………………………………………………………………………………………………..459- 2- تئوری الزامات افشای شرکت و گزارشگری مالی………………………………………………………………………………………4610-2-دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3540)

2-1-7-4 دوره های غیرتجاری282-1-7-5 رویدادهای قابل پیش بینی282-1-7-6 نوسان و همبستگی سریالی282-1-7-7 جهت حرکت در نوسانات292-1-7-8 متغیرهای کلان اقتصادی و نوسان292-1-9 عملکرد شرکت302-2 بخش دوم : پیشینه تحقیق322-2-1 پیشینه تحقیق درباره ” نوسانات”322-2-1-1 پژوهش های ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله c (3541)

2-3-2- دیدگاه منتقدان محافظه کاری663-3-2- دیدگاه طرفداران محافظه‌کاری674-3-2-68فلسفه وجودی محافظه کاری685-3-2- انواع محافظه کاری726-3-2- معیارهای محافظه کاری737-3-2- مدل‌های اندازه‌گیری محافظه کاری763-2- ادبیات تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی831-3-2- نقش اجتماعی اطلاعات832-3-2- نقش اقتصادی اطلاعات843-3-2- نقش اطلاعات در ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

منابع تحقیق c (3542)

2.6 بررسی تطبیقی سود جامع در سطح ایران و بینالملل…………………………………………………………………….492.6.1 تعریف سود جامع…………………………………………………………………………………………………………………….512.6.2 سایر اجزای سود جامع…………………………………………………………………………………………………………….522.6.2.1 تغییرات در مازاد تجدید ارزیابی داراییها……………………………………………………………………532.6.2.2 سود یا زیان اکچوئری در طرحهای مزایای معین………………………………………………………..542.6.2.3 تعدیلات تسعیر ارز……………………………………………………………………………………………………….562.6.2.4 سود ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان c (3543)

2-5-2- فرایند کلی عرضه های عمومی اولیه383-5-2- روش های عرضه های عمومی اولیه394-5-2- ناهنجاری های عرضه های عمومی اولیه415-5-2- اندازه گیری بازده غیرعادی اولیه526-2- محافظه کاری و قیمت گذاری کمتر از واقع عرضه های عمومی ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله دانلود c (3544)

فصل دوم : ادبیات تحقیقمقدمه191-2) نظریه بازار کارای سرمایه202-2)اهمیت و ویژگی های بازار کارا213-2)نقد نظریه بازارهای کارا224-2)استثناهای مالی241-4-2)مدل فاما و فرنچ242-4-2)اعلامیه های سود263-4-2)اثر ضریب قیمت به سود274-4-2)اثر اندازه285-4-2)سهام رشدی در مقابل سهام ارزشی286-4-2)نوسان پذیری بالای ادامه مطلب…

By 92, ago